Kvalitet & miljö

Stöd och kompass i det dagliga arbetet

Infab har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt ISO 9001:2015 respektive 14001:2015. Ledningssystemet är grunden i byråns förbättringsarbete. Det fungerar även som stöd och kompass i det dagliga arbetet. Här är tio principer för vårt arbetssätt.

Effektivitet
Våra kunder arbetar ofta under stor tidspress. Vi är beredda att gå igång med ett nytt projekt inom 24 timmar.

Leveranssäkerhet
Infab är känt för sin höga leveranssäkerhet. Den är möjlig dels genom ledningssystemet, dels genom medarbetarnas kunskaper och höga ambitionsnivå.

Metodik
Byrån har utvecklat en sjustegsmetod för framgångsrik projektadministration. Den består av start, offert, analys, förslag, produktion, presentation och uppföljning.

En kontaktperson
Som kund till Infab har du en enda kontaktperson. Resultatet är smidiga kontakter och effektiva processer.

Prisvärdhet
Upphandlingar visar gång på gång att våra tjänster och lösningar håller hög kvalitet och är prisvärda.

Anpassad arbetsgrupp
Projektets innehåll och omfattning avgör vilka som ingår i en arbetsgrupp. Ersättare har liknande kompetens som den ordinarie projektmedlemmen.

Dokumentation
Alla viktiga händelser och beslut dokumenteras och distribueras under projektets gång. Lägg till det att varje projekt har ett unikt ID-nummer.

Avstämningar
Avstämningspunkter finns med i projekttidplanen. Kritiska beslut och händelser utvärderas särskilt under projektets gång.

Slutrapport
Projektet avslutas med en slutrapport med de viktigaste händelserna under projekttiden samt förslag till förbättringar inför framtida projekt.

Miljöpolicy
Infab bistår kunderna i kommunikation kring miljöfrågor. Dessutom
arbetar vi med att minska vår egen miljöpåverkan inom transporter, inköp och avfall. Vi följer miljölagstiftningen och håller oss uppdaterade om miljöfrågor.

Som ett led i vårt miljöarbete är vi huvudpartner till A Sustainable Tomorrow, vars syfte är att sammanföra människor från olika länder, verksamheter och branscher, erfarenheter och kulturella referensramar för att skapa ett bättre samhälle och nya affärsmöjligheter.

Klicka här för att se vårt ISO-certifikat.

Lagar och regler
Vi följer ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. Leverans av trycksaker sker i enlighet med ALG 10. Webb- och multimediaproduktioner följer EU-direktiv 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, det s.k. webbtillgänglighetsdirektivet, i den mån uppdragsgivarna önskar.