Skip to content

Integritetspolicy

Infab värnar om din personliga integritet och har en uttalad målsättning att hålla en hög nivå av datasäkerhet. Vår integritetspolicy beskriver varför vi inhämtar information om dig, vilken typ av information som inhämtas, hur informationen behandlas och hur dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter ser ut.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Infab Kommunikation AB, 556613-1156, C/O Genetor, 252 78 Helsingborg är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter inhämtas och när?

När du kontaktar Infab eller någon av våra anställda via telefon, e-post eller kontaktformulär, samlar vi automatiskt personuppgifter som en naturlig del av genomförandet av elektronisk kommunikation. Exempel på dessa personuppgifter kan vara namn, telefonnummer, e-postadresser och företagsanslutning. Om du har, eller söker, en affärsmässig relation med oss kan dina personuppgifter sparas i register som täcker kunder, möjliga kunder, leverantörer och potentiella anställda.

De personuppgifter som samlas in som en del av ett pågående affärsförhållande kommer att omfattas av separata avtal som reglerar detta partnerskap. För att kunna fullgöra dessa avtal är denna behandling nödvändig för att Infab ska kunna administrera relationen med nuvarande och potentiella kunder, leverantörer och potentiellt anställda och samtidigt kunna föra register över dessa.

I ett kund-, leverantörs- eller annat intressentförhållande registrerar vi i vårt CRM- och ekonomisystem, förutom företagsuppgifter, personuppgifter såsom namn, e-postadress, titel, funktion och den korrespondens som har betydelse i våra projekt och i vår relation till personen och företaget i fråga.

När den enskilde samtyckt till registrering av intresseområden eller liknande kan detta också registreras såvida det finns behov av detta för att underlätta kommunikationen. Det kan till exempel vara nödvändigt för att tillgodose den enskildes intresse av att ta del av våra nyhetsbrev.

Registrering kan även ske, efter samtycke, vid specifika utskick där det krävs vissa personuppgifter för att tillgodose den enskildes behov av information.

Hur länge bevaras personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs, vilket bland annat innebär att dina uppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning eller så länge som det krävs enligt andra lagar och författningar.

Vem tar del av personuppgifterna?

Infab kommer inte att sälja vidare några personuppgifter. Personuppgifter kan dock komma att delas med betrodda tredje parter, som exempelvis tryckerier, om dessa personuppgifter har samlats in som en del av ett pågående affärsförhållande. Detta affärsförhållande kommer då att omfattas av separata avtal som reglerar detta partnerskap.

Dina rättigheter

Vi ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskydds­förordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att:

  1. När som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Vi upphör då med behandlingen av dina personuppgifter.
  2. Få tillgång till dina behandlade personuppgifter. Det innebär även att du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av dina personuppgifter.
  3. Begära att vi rättar och kompletterar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter utan onödigt dröjsmål.
  4. Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in för eller då du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten till avlägsnande av uppgifter gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för oss att behandla personuppgifterna.
  5. Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.
  6. Begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format och få uppgifterna överförda från Infab till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.
  7. Göra invändningar mot behandling för direkt marknadsföring. Skulle en sådan invändning göras får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
  8. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, skicka in ett klagomål till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Säkerhet

Infab vidtar lämpliga och organisatoriska åtgärder för att minimera risker för obehörig åtkomst och olämplig användning av personuppgifter. Åtgärderna vidtas i syfte att säkerställa din personliga integritet och utförs i enlighet med Infabs interna rutiner.

Kontakt

Har du frågor kring vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta: gdpr@infab.nu.

Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för GDPR. Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se.

 

Infab äger rätt att fritt ändra denna policy.